תביעות

טוטאלוס
אובדן גמור לרכב, לא ניתן לשקם את הרכב דרך ביטוח מקיף.

אובדן להלכה
נזק חלקי שבו נמכרים שרידי הרכב למבוטח ובהפרש חברת הביטוח תעניק פיצוי למבוטח.

טיפול בתביעות צד ג'
כיסוי לתביעות נגד המבוטח בנזק לרכוש כלפי צד ג'.

השתתפות עצמית
במקרה של נזק המכוסה על פי פוליסת ביטוח רכב ישא המבוטח בהשתתפות עצמית הנקובה בפוליסה, חברת הביטוח תשלם ותפצה את המבוטח ותטפל בתביעה של צד ג'.

השתתפות עצמית בירידת ערך
והיה ושמאי קבע ירידת ערך לרכב ישא המבוטח בתשלום השתתפות עצמית על פי תנאי הפוליסת ביטוח רכב.

מוסכי הסדר
מוסכים בהם ניתנים שירותים והנחה בהשתתפות עצמית במידה ויש ניתן לרכוש על פי תנאי הפוליסה.

קבל הצעה לביטוח
 אני מעוניין לקבל עדכונים למייל